Statut društva ZOCD

Statut zavoda lahko dobite tu: Statut zavoda ZOCD

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in Akta o ustanovitvi Zavoda za oživitev civilne družbe, je Zavod za oživitev civilne družbe na korespondenčni seji dne 22. septembra 1009 sprejel

STATUT ZAVODA ZA OŽIVITEV CIVILNE DRUŽBE

1. Uvodna določba

Zavod za oživitev civilne družbe je bil s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani z dnem 28.4.1999 vpisan v Sodni register pod št. 1/31858/00 kot firma s pravno organizacijsko obliko zavoda.

Zavod za oživitev civilne družbe deluje kot zavod na podlagi svoje registracije v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS št. 12/22.III.1991) in v skladu s Pogodbo o ustanovitvi zavoda, ki so jo sklenili ustanovitelji Zavoda za oživitev civilne družbe.

2. Organiziranost

1. člen

Ime Zavoda: ZAVOD ZA OŽIVITEV CIVILNE DRUŽBE
Sedež Zavoda je: Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana
V poslovanju s tujino Zavod uporablja angleško ime, ki se glasi:

INSTITUTE FOR REVITALIZATION OF CIVIL SOCIETY

2. člen

Ustanovitelji Zavoda izmed sebe z večino glasov izberejo direktorja Zavoda.

3. člen

Ustanovitelji lahko z večino glasov v Zavod sprejmejo nove člane.

Novi člani s sprejemom v članstvo v Zavod dobijo enake pravice in prevzamejo enake obveznosti kot jih imajo ustanovitelji in izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi Zavoda.

4. člen

Žig Zavoda je pravokoten z napisom »Zavod za oživitev civilne družbe« in naslovom sedeža Zavoda.

5. člen

Zavod ima svoj transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki.

6. člen

Zavod ima lahko v svoji sestavi organizacijske enote (OE).

Organizacijske enote (OE) niso pravne osebe, v pravnem prometu pa poleg svojega naziva obvezno uporabljajo še ime in znak Zavoda in označbe organizacijska enota (OE).

Organizacijske enote (OE) nimajo pooblastil v pravnem prometu.

Organizacijske enote (OE) se ustanovijo s sklepom Upravnega odbora Zavoda, ki določi tudi ime organizacijske enote, področje delovanja, organe organizacijske enote in njihove pristojnosti.

3. Avtonomija zavoda

7. člen

Zavod je pri izvajanju svoje dejavnosti avtonomen. Vendar se Zavod lahko povezuje z drugimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami.

4. Dejavnost Zavoda

8. člen

Dejavnost zavoda obsega organiziranje in izvajanje dejavnosti s področja izobraževanja, znanosti in kulture.

Zavod se financira sredstev ustanovitelja, prihodkov iz opravljanja dejavnosti ter prodajo blaga in storitev na trgu, sponzorskih sredstev in donacij, razpisov lokalnih, državnih in mednarodnih organizacij, lastnih sredstev in drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.

5. Upravljanje zavoda

9. člen

Organi Zavoda so:

Upravni odbor
Direktor Zavoda
Znanstveni svet

6. Upravni odbor

10.člen

Upravni odbor zavoda ima 4 člane, ki jih predstavljajo ustanovitelji in ostali člani Zavoda.

Novi člani Zavoda se sprejemajo z večino vseh članov. Novi člani imajo enake pravice in prevzamejo enake obveznosti kot jih imajo ustanovitelji in ostali člani.

Seje upravnega odbora članov Zavoda so sklepčne, ko je na seji navzoča večina članov zavoda. Seja članov upravnega odbora Zavoda je sklepčna, ko preteče 20 minut po napovedanem času seje, če so navzoči vsaj trije člani.

Člani upravnega odbora Zavoda izmed sebe izvolijo predsednika Upravnega odbora zavoda z večino vseh glasov. Upravni odbor odloča z večino glasov vseh članov.

Upravni odbor je pristojen za razpravljanje, obravnavanje in odločanje o vseh pomembnih vprašanjih, ki se tičejo dela in splošne politike Zavoda.

7. Direktor Zavoda

11.člen

Direktor Zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje Zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela Zavoda.

12. člen

Direktorja Zavoda imenuje in razrešuje upravni odbor.

13. člen

Mandat direktorja Zavoda sveta traja štiri leta.

14. člen

Direktorja Zavoda lahko upravni odbor Zavoda razreši pred potekom mandata v primerih, ki jih določa zakon. To so:

  • če direktor sam zahteva razrešitev;
  • če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljene ne izvršuje sklepov organov inštituta ali ravna v nasprotju z njimi;
  • če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.


Upravni odbor mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.

8. Znanstveni in Strokovni svet

15. člen

Znanstveni svet in strokovni svet se po potrebi lahko ustanovita za formulacijo stališč Zavoda, če večina članov Zavoda sklene, da je to potrebno. Znanstveni svet in strokovni svet delujeta na projektni osnovi.

Znanstveni svet formulira stališča Zavoda v primerih, ki zadevajo osnovne strokovne usmeritve, kot na primer ob izdaji zbornikov, analiz, javnih izjav in drugih dejavnosti Zavoda, s katerimi Zavoda nastopa v javnosti.

Strokovni svet daje direktorju mnenja o organizaciji dela, pogojih za delo in vodenju projektov, z ozirom na interno poslovanje Zavoda.

16. člen

Statut začne veljati takoj po sprejemu.
Statut je Zavod sprejel na korespondenčni seji dne 22. septembra 2009.