Izjava ZOCD ob treh referendumih

Zavod za oživitev civilne družbe nasprotuje vsem trem predlogom zakonov, ki bodo predmet odločanja na referendumu 5. junija 2011. Stališča Zavoda so tu predstavljena na kratko. Strokovni argumenti za zavrnitev vseh treh zakonov so bili pa obširno obrazloženi v dosedanji javni razpravi.

Nasprotujemo predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Njegova bistvena napaka je neusklajenost s socialnimi partnerji. Vsi vemo, da je reforma potrebna, vendar mora biti taka, da nas bo vse soglasno strnila v reševanje našega gospodarstva v času globoke krize. Soglasni dialog je ena izmed osnovnih pridobitev moderne demokratične družbe, brez soglasja bodo nasprotja v družbi postala še hujša s posledico, da se bo finančno gospodarska kriza pri nas še poglobila.

Nasprotujemo zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno. Njegova bistvena napaka je uvajanje dodatnih birokratskih ovir. Tako zakon uvaja »osebno dopolnilno delo« in »kratkotrajno delo«, kar tudi zadeva n.pr. nabiranje in prodajo gob in kostanja, domačo obrt, pomoč sorodniku itd., potem prepoved sosedske pomoči v primeru, ko je delo vezano na dejavnost pravne ali samozaposlene osebe, kar n.pr. soseda sili, da sosedu zaračuna svojo pomoč, itd. Menimo, da je za preprečevanje dela na črno in davčnih utaj treba krepiti učinkovitost inšpekcij, ne pa krepiti birokracijo.

Nasprotujemo zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Menimo, da bi morala biti dokumentacija nekdanje SDV in družbenopolitičnih organizacij čim bolj odprta. To je bistvenega pomena ne le za zgodovinsko stroko, pač pa tudi za zmanjšanje, če ne že za prenehanje, kulturnopolitičnega boja, ki ob tem času dobiva neslutene razsežnosti in že zavzema prioritetno mesto pred vsemi drugimi političnimi in gospodarskimi problemi. Izjeme, varovalke in druge tehnične ureditve v zakonu so potrebne, morajo biti pa brezhibno verodostojne s političnega in pravnega vidika, kar v zakonskem predlogu niso.

Za Zavod za oživitev civilne družbe:
mag. Andrej Aplenc, Viktor Blažič, mag. Janez Bizjak, dr. Peter Jambrek, dr. Janez Jerovšek, dr. Peter Lah, Žarko Petan, dr. Milan Orožen Adamič, dr. Matevž Tomšič, dipl. arch. Darko Usenik