Garaže pod ljubljansko tržnico – odprto pismo civilne iniciative “Tržnice ne damo”

Datum: 9. avgust 2011

Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije
in spoštovani gospod predsednik vlade Republike Slovenije
ter spoštovani gospod predsednik Ustavnega sodišča!
Člani civilne iniciative »Tržnice ne damo« Vam pišemo to odprto pismo z namenom, da Vas opozorimo na kršitve slovenske zakonodaje in na kršitve mednarodnih konvencij s strani Mestne občine Ljubljana (MOL) pri načrtovanju gradnje garaže pod tržnico na Vodnikovem trgu v Ljubljani.

Pozivamo Vas, da glede na Vaše pristojnosti in moralno avtoriteto naredite vse, da se uveljavi vladavina prava vsaj na področju narodove dediščine in mednarodnih konvencij, in da se kulturne in etične vrednote narodove dediščine ohranijo v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi konvencijami, ki nas kot državo obvezujejo.

Pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za načrtovano garažo pod tržnico so bile kršene slovenska zakonodaja in mednarodne konvencije. Utemeljena je trditev, da naši državi grozi propad pravnih, kulturnih in etičnih vrednot, in to je za naš narod in našo državo pogubno.

Prosimo, da preberete povzetek strokovnih mnenj, ki so bila predstavljena na simpozijih Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU, in javno izraženih mnenj nekaterih drugih strokovnjakov, katerim se s svojimi argumenti pridružuje tudi civilna iniciativa »Tržnice ne damo«. Predstavljamo Vam naslednja dejstva:

1. Mestna občina Ljubljana je sprejela sklep, da se pod Vodnikovim trgom gradi garaža. To je v nasprotju s slovensko zakonodajo in z zavezujočimi mednarodnimi konvencijami.

2. Mestna občina Ljubljana je v nasprotju s slovensko zakonodajo in zavezujočimi mednarodnimi konvencijami z gradbenim posegom že uničila okoli 4000 let staro kolišče na Špici ob začetku Grubarjevega kanala. Ob gradnji komunalne opreme pod cestiščem Vodnikovega trga je bila odkrita tudi kostnica in grobnica rodbine Auersperg, kar po naših informacijah ni ustrezno zavarovano.

3. Sodišče Evropske unije je ugotovilo, da Republika Slovenija krši pravo Evropske unije zaradi neizpolnitve obveznosti Direktive Sveta 1999/30/ES o mejnih vrednostih substanc, ki onesnažujejo zrak, pri čemer je udeležena tudi Ljubljana.  

Ad. 1. Varstvo kulturne dediščine je ena izmed temeljnih ustavnih vrednot in ga je mogoče umestiti ob bok človekovim pravicam, načelu demokracije, načelom pravne in socialne države, načelu nacionalne in državne suverenosti ter celotnemu sklopu vrednot, ki so v javnem interesu. Skrb za naravno in kulturno dediščino ter za skladen civilizacijski in kulturni razvoj, kamor sodi tudi skrb za znanost, umetnost, etiko ter tako za narodovo kot za splošno civilizacijsko izročilo, pa predstavlja ustavnopravno izhodišče Republike Slovenije.

Plečnikove arkade, ki so sestavni del Vodnikovega (in Pogačarjevega) trga, po svoji naravi ustrezajo pojmu kulturne dediščine, katere varovanje mora biti v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine. Pri tem Plečnikovem delu gre za namensko arhitekturo, katere bistvo bi bilo z gradnjo podzemne garaže okrnjeno in uničeno, tržnica sama pa je spomenik etnološkega pomena. Zgodovinska dejstva kažejo, da bi arheološke najdbe, odkrite ob izkopavanju gradbene jame, v skladu z ratificiranimi mednarodnimi konvencijami preprečile (oz. morale preprečiti) nadaljevanje gradnje garaže . Tržnica pa bi ob tem že bila uničena. Celovita pravna razlaga, v nasprotju z vulgarno pozitivistično, temelji na tem, da je vselej treba varovati vrednoto kot takšno. Če neki objekt po svojih lastnostih ustreza pojmu kulturne dediščine po Zakonu o varstvu kulturne dediščine, potem je naloga ustreznega državnega organa, da tak objekt tudi procesno formalno zaščiti, kot mu nalaga Zakon o varstvu kulturne dediščine. Če tega ne stori, ravna v nasprotju s pravom, torej protipravno, kar je nezakonito in tudi protiustavno.

Zato trdimo, da mora vlada na predlog Ministrstva za kulturo RS sprejeti odlok o razglasitvi Plečnikovih arkad in tržnega prostora kot celote za kulturni spomenik državnega pomena. Če tega ne stori, bo ravnala protipravno. Tudi Ministrstvo za okolje in prostor je kot državni organ po ustavi dolžno skrbeti za varstvo kulturne dediščine, pa tudi za varovanje načel pravne države. Ker je bilo slednje načelo zlorabljeno ob izdaji Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Ur.list RS, št. 98/2008), ki opredeljuje gradnjo nadzemne in podzemne garaže kot neobhoden komunalni poseg, upravni organ na to Obvezno razlago ne bi smel opreti gradbenega dovoljenja za gradnjo garaž pod Vodnikovim trgom. Obvezna razlaga ni bila sprejeta po postopku, ki ga za sprejemanje prostorskih aktov predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list. RS št. 33/2007; ZPNačrt). S takšno zlorabo instituta obvezne razlage se je mestni svet pri sprejetju sklepa, da se pod Vodnikovim trgom gradi garaža, izognil načelom, ki morajo biti upoštevana v postopku prostorskega načrtovanja, in sicer: Načelu trajnostnega prostorskega razvoja (4. člen ZPNačrt), Načelu ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora (8. člen ZPNačrt), Načelu vključevanja varstva kulturne dediščine (9. člen ZPNačrt), Načelu strokovnosti (9.člen ZPNačrt) ter tudi načelu javnosti (5.člen ZPNačrt). Upravni organ bi moral tovrstni zlorabi pravne oblike odreči pomen in zavrniti upoštevanje Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih, ker tega pomena pravno gledano tudi nima. Če tega ne stori, bi moralo Ministrstvo za okolje in prostor, ki je drugostopenjski organ, najti upravnoprocesno možnost za poseg v tak postopek. Ta pot je nujna zaradi zaščite spoštovanja načela pravne države v okviru slovenske zakonodaje, ki je, kot je zgoraj dokazano, kršeno. To nam ruši pravno državo in daje najslabši zgled državljanom, saj niti najvišji državni organi ne spoštujejo sprejetih zakonskih predpisov.

Sklep Mestne občine Ljubljana, da se pod Vodnikovim trgom gradi garaža, krši tudi mednarodno konvencijo Convention on the Protection of the Archaeological Heritage of Europe, ki je znana tudi pod imenom Valleta Treaty oz. Malta Convention in je za Slovenijo zavezujoča. Nastala je na iniciativo Sveta Evrope, njen namen pa je zaščita evropske arheološke dediščine, ki je predmet zgodovinskih in znanstvenih študij. Kot elementi arheološke dediščine so opredeljeni vse ostaline in objekti in vsi sledovi iz preteklosti. To obsega strukture, zgradbe in spomenike in njihovo vsebnost, ne glede na to, ali se nahajajo na suhi zemlji ali pod vodo. Glavni namen te konvencije je, da se pri novogradnji ne uniči ničesar, kar ima arheološko vrednost. Za Mestno občino Ljubljana to očividno ne velja. Nespoštovanje zavezujoče mednarodne konvencije nam spodjeda pravno državo na mednarodnem področju in s tem tudi mednarodne vrednote naše države.

Sklep Mestne občine Ljubljana, da se pod Vodnikovim trgom gradi garaža, je tudi v nasprotju z Granada Convention on Architectural Heritage. Tudi ta konvencija je zavezujoča za Slovenijo. Opozarjamo na definicijo kulturne arhitekturne dediščine (člen 1), njeno statutarno zaščito (člen 3), pravne posledice, ki jih morajo izvesti pristojne inštitucije (člen 9), in inšpekcijo Sveta Evrope (člen 20).  

Ad. 2. Mestna občina Ljubljana je v nasprotju s slovensko zakonodajo in zavezujočimi mednarodnimi konvencijami z gradbenim posegom uničila okoli 4000 let staro kolišče na Špici ob začetku Grubarjevega kanala. S tem je MOL kršila mednarodne konvencije, zavezujoče za Slovenijo, Convention on the Protection of the Archaeological Heritage of Europe in Granada Convention on Architectural Heritage. Gre za arheološko najdišče koliščarske naselbine na Špici, ki je pomembna z več vidikov, najprej zato, ker predstavlja tip prazgodovinskih naselij, ki je tu zastopano z dobro ohranjenimi organskimi ostanki lesenih kolov, brun oziroma tramov. Svet SAZU za kulturo in identiteto prostora Slovenije je v svojem mnenju o tej arheološki dediščini poudaril, da je potrebno hitro ukrepanje, ker se na tem območju izvajajo gradbena dela, ki nedopustno posegajo na območje arheološke dediščine. Tega opozorila MOL ni upoštevala in je s tem kršila za Slovenijo zavezujoči Convention on the Protection of the Architectural Heritage of Europe (oz. Granada Convention) in European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage. Pripominjamo, da je bilo uničenje kolišča na Špici prav katastrofalno z vidika ohranjanja kulturne dediščine, kajti objavljena je bila namera, da se več kot 100 podobnih kolišč v Evropi razglasi za Unescovo kulturno dediščino svetovnega pomena. Tako je Ljubljana izgubila edinstveno priložnost, da bi tik ob mestnem jedru imela izredno pomemben prazgodovinski objekt, ki bi bil zelo privlačen tudi za turiste.  

Ad. 3. Urbanistično načrtovanje MOL je anahronistično z ozirom na sedaj uveljavljeno evropsko prakso. MOL z načrtovanjem in gradnjo (Kongresni trg!) novih garaž v središču mesta povečuje avtomobilski promet in s tem povečuje že tako preveliko onesnaženje zraka, kar ima za posledico bolezni tako odraslih občanov kot otrok. Vse članice EU in vsa evropska mesta se dobro zavedajo tega problema in aktivno načrtujejo zmanjšanje onesnaževanja zraka in to predvsem s sodobnim urbanističnim načrtovanjem in umikom prometa iz središča mest.

Trditev MOL, da garaže v središču mesta zmanjšujejo promet, postavlja stvari na glavo. Garaže niso deponija stacionarnih avtomobilov, pač pa privabljajo promet prav v središče mesta. Onesnaženost zraka v Ljubljani se povečuje: povprečna letna koncentracija PM 10 je bila v letu 2001 okoli 30 mcg/m3, od leta 2006 do leta 2010 se je gibala okoli 50 mcg/m3, letos je v treh mesecih 59 mcg/m3. Glavni vir onesnaženosti zraka je promet. Onesnaženost zraka v Ljubljani povzroča predčasno smrt 150 do 200 meščanov na leto zaradi prašnih delcev PM 10, je povedal predstavnik Inštituta za varovanje zdravja. Študija Svetovne zdravstvene organizacije WHO Effects of Air Pollution on Children’s Health and Development dokazuje, da PM 10 povzroča dolgoročno izredno škodljive zdravstvene posledice na otrocih, da vpliva škodljivo na nosečnost in na novorojenčke, na razvoj pljuč otrok, povzroča astmo, respiratorne in infekcijske probleme otrok in alergije. Predstavnica Pediatrične klinike v Ljubljani je povedala, da je onesnažen zrak s PM 10 vzrok za bolezni polovice vseh otrok, ki trpe zaradi navedenih zdravstvenih težav, te pa celo naraščajo.

Opozarjamo, da je sodobno načrtovanje prenove in razvoja mest vsebovano v študiji ReUrban Mobil, kjer je sodelovalo 18 skupin iz držav EU, izbrana so bila 4 vzorčna mesta, Bologna, Leipzig, Leon in Ljubljana. Druga tri mesta so vsa upoštevala napotke te študije, le Ljubljana jih je popolnoma ignorirala, kar pomeni popolno zanikanje strokovnih evropskih načel.

Rezultat je, da razglašena sodba sodišča Evropske unije ugotavlja, da Republika Slovenija krši pravo Evropske unije zaradi neizpolnitve obveznosti iz prvega odstavka 5. člena Direktive Sveta 1999/30/ES o mejnih vrednostih substanc, ki onesnažujejo zrak, med drugimi tudi PM 10. Ta ugotovitvena sodba sicer še nima za posledico denarnih sankcij, ki pa lahko sledijo. Slovenija bo nujno morala sprejeti ustrezne ukrepe za zagotavljanje skladnosti z evropskimi direktivami, sicer bodo sledile visoke denarne kazni.

Posebej pripominjamo, da je v slovenskem pravu zdravo bivalno okolje otrok ustavna kategorija. Tako mestna oblast krši tudi načelo, zapisano v ustavi.

Poudariti moramo, da je civilna iniciativa »Tržnice ne damo« – poleg sodelavcev ZRC SAZU – predlagala konstruktivne rešitve vedno hujšega prometnega in z njim povezanega zdravstvenega problema, ki so v skladu s sodobnimi evropskimi usmeritvami urbanistične stroke. Ena izmed njih je garaža pod grajskim gričem. Civilna iniciativa »Tržnice ne damo« je pridobila strokovna mnenja, da je geološka sestava griča, ki meji na staro Ljubljano, zelo ugodna, tam je bil rimski kamnolom. V tem delu griča bi bilo prostora za nekaj več kot 2500 parkirnih mest (kar pomeni tudi rešitev problema stacionarnega prometa za celo staro Ljubljano), finančno bi bila ta gradnja glede na število pridobljenih parkirnih mest veliko cenejša, kot pa so bili stroški gradnje garaže pod Kongresnim trgom. Garaže pod vzhodnim delom griča, ki meji na Grubarjev kanal, sicer ne bi imele tako ugodne geološke strukture (je pa še vedno bolj ugodna kot ona v Trojanskih predorih), kjer pa bi bilo prostora za okoli 10.000 parkirnih mest. Garaža v grajskem hribu bi rešila vprašanje že nevzdržnega mestnega prometa in onesnaženosti zraka. MOL pa je že v prejšnjem mandatu brez utemeljenih razlogov zavrnila ta predlog.

Poudarjamo, da je naša najvišja znanstvena in kulturna ustanova Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) na dveh sestankih z županstvom MOL ocenila, da je Vodnikov trg dragocena kulturna vrednota, in ob sodelovanju predstavnikov vseh svojih razredov vztraja, da se v območje tržnice ne sme posegati. Znano nam je, da je ljubljanska nadškofija kot stranka v postopku vložila tehtne ugovore zoper gradbeno dovoljenje za garaže pod tržnico, ter da pravni postopek še ni zaključen.

Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije in gospod predsednik vlade Republike Slovenije ter gospod predsednik Ustavnega sodišča! Upamo in pričakujemo, da boste po preučitvi tega povzetka stanja stvari ukrepali, ker je ugled naše države na področju varovanja kulturne dediščine doma in v tujini že močno omajan.

Ljubljanski župan Zoran Janković je dejal, da je civilna iniciativa »Tržnice ne damo« “majhna skupina ljudi, ki jim ni nič sveto”[sic]. Ta ‘majhna’ skupina ljudi obsega 8.775 Ljubljančanov, podpisnikov proti garaži pod tržnico (bilo bi jih še precej več, če se ne bi bali za svoje službe), člane in članice Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in številne posamezne strokovnjake, ki so dejavni na urbanističnem, kulturnem, finančnem, zdravstvenem in tehničnem področju.

S spoštovanjem,
Marinka Kurilić, Alenka Bizjak
za civilno inciativo Tržnice ne damo  

V vednost:

  • Predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti akademik dr. Jože Trontelj
  • Minister vlade Republike Slovenije za kulturo akademik dr. Boštjan Žekš
  • Minister vlade Republike Slovenije za okolje in prostor dr. Roko Žarnič
  • Predstojnica Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in sekretarka mednarodnega združenja umetnostnozgodovinskih raziskovalnih inštitutov RIHA doc. dr. Barbara Murovec
  • Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik
  • Nadškof dr. Anton Stres
  • Urbanistični inštitut Slovenije doc. dr. Breda Mihelič
  • medijem